Regulamin

Serwis businessgifts.pl (właściciel Rokka sp. z o.o. NIP: 7010438055) służy wyłącznie do przesyłania wycen materiałów reklamowych oraz zapytań ofertowych.

Wszelkie informacje na stronie businessgifts.pl są jedynie informacją handlową i nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Realizacja sprzedaży odbywa się według poniższego regulaminu, a złożenie zamówienia oznacza, że Klient wyraża zgodę i akceptuje regulamin sprzedaży.

Realizujemy zamówienia wyłącznie na potrzeby firm i instytucji oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej towarów reprezentowanych na businessgifts.pl

Podstawą do wykonania zamówienia jest przedpłatą.

Klient dokonuje przedpłaty zgodnie z fakturą pro-forma na konto Rokka sp. z o.o.

Składając zamówienie po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest do przekazania numerów NIP i REGON oraz wyciągu z Krajowego Rejestru Sadowego lub potwierdzenia Wpisu do Rejestru Działalności Gospodarczej.

W każdym przypadku zamówienie zostaje przekazane do realizacji po akceptacji projektu graficznego oraz zaksięgowania płatności.

Realizujemy zlecenia w ciągu 1-14 dni roboczych od momentu przekazania do realizacji według warunków zamówienia.

Po dokonaniu nadruku na pełnej ilości produktów zamówienie nie może być anulowane.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem dobrowolnie przekazanych danych osobowych jest firma Rokka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: ‎7010438055, Nr KRS: ‎0000522670.

Firma Rokka Sp. z o.o. przetwarza oraz może przekazywać podmiotom trzecim (np. firmom kurierskim) przekazane osobowe jedynie w celu obsłużenia przesłanego zapytania ofertowego oraz realizacji zleconego zamówienia.

Przekazane dane osobowe nie są przekazywane dalej w żadnym innym celu.

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wglądu oraz do korygowania przekazanych danych osobowych.

W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres

Przesłanie zapytania ofertowego za pośrednictwem serwisu internetowego, lub bezpośrednio drogą telefoniczną lub mailową na firmowy adres, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

Administrator danych osobowych Firma Rokka Sp. z o.o. zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę (fizyczną, techniczną oraz organizacyjną) przekazanych danych.

Podejmowane przez Administratora danych działania mają na celu ochronę danych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem oraz wykorzystaniem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Gwarancja

Wszystkie gadżety objęte są gwarancją udzielaną przez Rokka sp. z o.o.

Okres gwarancyjny może być inny dla każdego rodzaju gadżetu, w każdym przypadku nie może być niższy 12mieś.

Reklamacji podlega jedynie towar niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony.

W przypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Rokka Sp. z o.o. zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.

W przypadku reklamacji klient odsyła tylko towar wadliwy.

Transport

Towar jest wysyłany za pośrednictwem firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.

Przyjmując towar od firmy przewozowej, Klient jest zobowiązany – w przypadku, gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym. REKLAMACJE Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. Koszty odesłania wadliwego towaru pokrywa klient. Przesyłek za pobraniem nie przyjmujemy.

Odpowiedzialnością Rokka sp. z o.o. nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści.

Co więcej odpowiedzialność Rokka sp. z o.o. zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Kupującego ceny netto reklamowanego towaru.

Rokka sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

Pozostałe warunku

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie powstałe spory będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

PFR